مقالات

متقارن سازی در فتوشاپ

متقارن سازی در فتوشاپ

زمانی که یکی از چشم ها در عکس حالت بسته و یا زاویه دار می افتد ، چاره کپی کردن چشمی که بهتر افتاده بر روی چشم دوم است .این آموزش برای موارد زیادی استفاده می شود که در اینجا برای مثال کپی کردن چشم را آموزش می دهیم .